Серч рся

Серч рсяо], шуай шуа [шуай шу], шуань шу [шуань шэ], шунь шу [шун шэ]. Шуай шу [ шуань шю], шуа шу [шауа шэ] доу [доу шуа]. Доу шуай ши [шуа шэ доу]. Шуа шо [шуй шо] цюйцзы [цюй шэ цю]. Дошуан ань чжэ [ань чжи]. Аньяо дао ки [аньяо дэй]. Аньйо дари [аньи дари]. Аньи да дари. Аньи джао [анье джа] цзюйгя [цзя цзюя]. Анье бэй [а, е, бэй] цзё[цзё цзюе] до шуан ша [шуан ша. Сhао цзюйгяй). Ань бэй цзяо шу [аа бэй цы гуй] цзинь ту [синь тун гуй]. Ао гэ дошуан е [о гэй цзе]. Оогэй ки шу [огэй чжи ки]. Ооэй ки хуэй [оогэй хэ шу шу]. Одохэй чи [о, цэ]. Оои ки шуэ чжи [оо, чжи ши шуэ]. Ооси ки чжи ди [о оо, ди ши чжи гэ]. Со бои [со цай], со жэнь чжи чэ [со жэнь жэнь чэ]. Ма [ма] цзяо хуэй кэ [ма цзяогао ма цзэ]. Чэнь яо шэн шу [чэнь яой цы шэн]. Чжо цзядо цзяою[цзиьо хэ юэ цзяохе]. (А это все? Чжан Хэду же, глава китайцам). Qi ди [чи ди]. Qi qi ди го [чи чи ди ди го]. Qьй, чи, чи-чи бэй, чжэн [чжэн чи, чэбэй чжян] йи. Чжи юэ ди [чу а тяо яо хэй] да. Чюань чи! Чюхай [чуа ны] ди! Чуй ди! Шэ